Det ringer inn til årsmøte

Skrevet av Runar Kvernen .

Da klokka klang... Det nærmer seg årsmøte i supporterklubben, og senest tre uker før skal det publiseres formell innkalling, saksliste og forslag som skal behandles. Og da gjør vi jo det!

Innkalling og saksliste til årsmøtet

Årsmøte i SCSBN avholdes lørdag 27. april, møtestart klokken 13.00, Tordenskiold pub, Oslo.

1) Godkjenning av innkalling og opptelling antall stemmeberettigede. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.

2) Styrets årsberetning fremlegges. Denne er publisert på stoke.no.

Forslag: Årsmøtet tar beretningen til etterretning. 

3)  Forslag til årsmøtet:

Ingen innsendte forslag fra medlemmene eller styret. 

Forslag: Årsmøtet tar dette til etterretning.  

4) Regnskap 2018-2019 fremlegges

Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet

5) Fastsettelse av kontingent 2019-2020

Forslag: Årsmøtet vedtar at kontingenten forblir uendret. 

Satsene for 2019/2020 blir da som følger:

Voksen: 350,- Familie: 580,- Medlem under 20 år: 100,- Medlem utland: 500,-

6) Budsjett 2019-2020 fremlegges

Forslag: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2019-2020, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere dette innenfor en ansvarlig ramme, dersom styret finner det nødvendig.

7) Valg til styret 

Forslag: Årsmøtet vedtar fremlagte styresammensetning:

Leder Runar Kvernen, ikke på valg.

Økonomiansvarlig og styremedlem Svein Nilsen, ikke på valg.  

Varamedlem Rune Halvorsen, ikke på valg.   

Gjenvalg: Styremedlem, Caroline Orby for to år.  

Gjenvalg: Styremedlem Rune Øyen, for to år.

Nytt styremedlem: Rune Nordvold, for to år.

Nytt varamedlem: Fredrikke Wongraven, for to år.  

Styremedlem Per Arstad og varamedlem Karoline Rosted ønsket ikke gjenvalg ved denne anledning.

Til orientering: Styret fordeler og organiserer ulike ansvarsområder og funksjoner internt i styret. Ved denne anledning bes det om at også nestleder kan inngå i den fordelingen, jmfr forslag til vedtak.  

Ressursgruppe:

En ressursgruppe for å sikre en enda mer løpende og målrettet rekruttering til verv og oppgaver i Supporterklubben ble nedsatt i forkant av forrige årsmøte.  Gruppen rapporterer til styret, og har hatt følgende sammensetning: Svein Nilsen (leder), Caroline Orby, Richard Prestegård og Aleksander Hagen (vara). Gruppen fortsetter sitt arbeid, og kan endres/suppleres av styret. 

Forslag: Årsmøtet tar saken til orientering. 

8) Priser og utmerkelser, fremlegges på Årsmøtet.

Forslag: Applaus, heder og ære...!

Vel møtt!

April 2019

Styret i SCSBN

Skriv ny kommentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Bekreft at du ikke er en automatisk spambot ved å svare på spørsmålet.