Protokoll 2010

Opprettet: ons 02.06.2021 10:03 av Fortunaweb AS

Protokoll fra årsmøtet 2010

Stoke City Supporterclub of Scandinavia (Norway)

Lørdag 5. juni, klokken 18.00 – 20.00

Røde Mølle, Oslo

Det historiske første ordinære årsmøtet i supporterklubbens historie ble arrangert på utestedet Røde Mølle i Oslo lørdag 5. juni, i bakkant av Supportercupen. 16 medlemmer møtte opp. Supporterklubben spanderte pizza og en stk drikke på de fremmøtte. Årsmøtet varte fra ca 18.00 – 20.00.

De fremmøtte var:

Richard Prestegård, Henning Wilhelm Tell, Svein Nilsen, Odd Arne Thingnes, Bjørn Johannessen, Bjørn Bekkevold, Espen Endal, Morten Tveter, Ruben S. Nielsen, Snorre Felldal, Rune Lerbak, Rune Halvorsen, Rune Linnerud, Knut Ole Rosted, Svein Moen, Runar Kvernen

Etter årsmøtets avslutning ble det åpnet for et medlemsmøte, med ordet fritt, også til saker som ikke sto på dagsorden til årsmøtet. Medlemsmøtet varte ca en time, med påfølgende sosialt samvær for de av deltakerne som hadde anledning.

Det fremkommer følgende protokoll fra årsmøtet:

Dagsorden

1) Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent. Alle fremmøte ble vedtatt stemmeberettiget.

2) Valg av møteleder og referent

Vedtak: Morten Tveter ble valgt til møteleder, Runar Kvernen til referent.

3) Valg av to stemmeberettigete til å underskrive protokoll

Vedtak: Espen Endal og Rune Lerbak ble valgt.

4) Årsmelding fra nåværende leder

Referat: Nåværende leder møtte ikke på møtet, og har signalisert at han trekker seg ut av alle oppgaver og arbeid fremover. Mange påpekte at websiden fungerer godt, og at det jobbes bra med Supportercupen. Potters News ble etterlyst, sammen med info ut til medlemmene. Leder har overlevert viktig informasjon til Svein Nilsen: Kontonummer og saldo, som skal vise ca 60.000 kroner i pluss. Videre medlemsregister og noe øvrig info. Avtroppende leder Roger Andersen fikk applaus for sin innsats over mange år for supporterklubben.

Vedtak: Årsmøtet tok de fremlagte opplysningene til etterretning, og ber styret følge opp overleveringen.

5) Forslag til, og godkjennelse av, vedtekter

Vedtak: De fremlagte vedtektene ble godkjent (vedlegg 1).

6) Saker og forslag som er fremmet av medlemmene

a) Medlemsregistrering og økonomi. Det anbefales at klubben går til innkjøp av et datasystem som gjør det enkelt og oversiktelig å drifte et medlemsregister samt økonomiske transaksjoner. En arbeidsgruppe har i forkant av Årsmøtet sett på mulighetene for dette og anbefaler at klubben går til innkjøp av et mye brukt registreringsprogram fra firmaet KX Products. Kostnaden det første året vil beløpe seg til ca. kr. 9 000,-. Dernest vil driftskostnadene pr. år beløpe seg til ca. kr. 5 250,-

Referat: Morten Tveter, Knut Ole Rosted og Runar Kvernen utdypet forslaget og begrunnelser. Mange tok ordet på dette punktet, årsmøtet mente helt klart at dette var avgjørende viktig å få på plass. Første års kostnader kan bli noe høyere, noe årsmøtet ble orientert om.

Vedtak: Årsmøtet gikk enstemmig inn for forslaget.

b) Pris for ”Årets Supporter”. For å sveise supportere fra hele landet bedre sammen foreslås det at klubben oppretter en pris for ”Årets Supporter”. Plakett eller pokal vil bli høytidelig delt ut hvert år på Årsmøtet. Det settes ned en gruppe som tar for seg hvordan stemmegivningen skal foregå og hva slags kriterier som skal ligge til grunn for utmerkelsen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

c) Tilbakebetaling av penger for supporterutstyr. Det foreslås at klubbens nye styre umiddelbart setter i gang arbeidet med å tilbakebetale penger til medlemmer som ikke har fått norsk supporterutstyr fra SCSCoS tilsendt etter å ha betalt for dette.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

d) Det foreslås å innvilge klubbens grunnlegger, Gunnar Hansen, livslangt æresmedlemskap. Gunnar Hansen har gjort en uvurderlig innsats for klubben i mange år og er den direkte årsaken for at det finnes en supporterklubb pr. dags dato. Æresmedlemskap innebærer at man har de samme rettighetene som alle andre medlemmer, men at man slipper å betale kontingent.

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

e) Kontingent. En arbeidsgruppe har i forkant av Årsmøtet gått igjennom forslag til klubbens kontingent. Et overordnet mål bør være å holde denne så lav som mulig til enhver tid, men pga. at dette er en slags ”ny” start for klubben og utgiftene/inntektene fremover kan synes å være usikre, så foreslås følgende kontingent for sesongen 2010/2011:

Vanlig medlemskap: kr. 300,-

Barn under 15 år: kr. 100,-

Medlemmer bosatt i utlandet: kr. 400,-

Referat: Noen spørsmål og synspunkter kom opp i debatten: Øvrige supporterklubbers satser, viktigheten av å få noe tilbake for medlemskapet, og noen tanker om familierabatt. Det ble understreket at kontingent per dato er klubbens eneste inntektskilde, og at det hefter noe usikkerhet rundt den faktiske økonomiske situasjonen til supporterklubben, jmfr punkt 4 og punktene 6 a) og c).

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

f) Valg av Styremedlemmer. Det foreslås at valgte styremedlemmer innehar vervene etter følgende tidsintervall: Leder og 1 styremedlem (økonomiansvarlig) velges for 2 år. 3 styremedlemmer velges for 1 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

g) Klubbens navn. Flere forslag var kommet inn:

The Norwegian Potters

Stoke City Supportersclub of Norway

Stoke City i Norge

Stoke City in Norway

Stoke City Supporters Norway

Referat: Mange engasjerte innlegg. Etter noen runder var det ingen som opprettholdt andre forslag enn to: Stoke City Supporterclub of Norway og Stoke City Supporters Norway. Det ble fra flere påpekt at det ene forslaget måtte staves slik: Stoke City Supporters Club of Norway, stavet som det tidligere navnet Stoke City Supporters Club of Scandinavia.

Vedtak: 4 stemte for Stoke City Supporters Norway og 12 stemte for Stoke City Supporters Club of Norway. Sistnevnte ble da vedtatt. Styret bekrefter stavemåten.

7. Valg.

Mange forslag var kommet inn, jmfr saker på nett og innkalling. Noen endringer på tampen.

Styret:

Leder: Runar Kvernen

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Styremedlemmer: Richard Prestegård, Knut Ole Rosted og Svein Nilsen var foreslått. I tillegg kom det forslag på Morten Tveter på årsmøtet.

Vedtak: Alle fire valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer foreslått på årsmøtet: Espen Endal, Rune Lerbak.

Vedtak: Begge to valgt ved akklamasjon.

Webredaktør:

Vedtak: Richard Prestegård valgt ved akklamasjon.

Talspersoner:

Vedtak: Årsmøtet vedtok også at Frank Dunvold fortsetter som vårt ”førstevalg” til å representere supporterklubben som gjest i studio i forbindelse med TV-sendinger. Han har sagt seg villig til det. Når det gjelder uttalelser på vegne av Supporterklubben for øvrig henvises det til styret.

Arbeidsgruppe web:

Følgende har meldt seg som interesserte til å bidra på websider:

Richard Prestegård, Morten Tveter, Svein Nilsen, Ruben S. Nielsen, Pål Sjetne

Vedtak: Årsmøtet takker for interessen, og oppfordrer enda flere til å bidra.

Arbeidsgruppe Potters News:

Følgende har meldt seg til å bidra i forhold til Potters News:

Svein Nilsen, Richard Prestegård, Morten Tveter, Ruben S. Nielsen, Gunnar Hansen, Oddvin Bøthun, Pål Sjetne

Vedtak: Årsmøtet takker for interessen, og oppfordrer enda flere til å bidra.

Styret bes om å utrede en nødvendig redaktørfunksjon for Potters News, det må utpekes en ansvarlig som koordinerer arbeidet.

Oslo 8. juni 2010

Runar Kvernen Espen Endal Rune Lerbak

Referent for årsmøtet for årsmøtet

(sign) (sign) (sign)