Protokoll 2011

Opprettet: ons 02.06.2021 10:04 av Fortunaweb AS

P R O T O K O L L

Årsmøte SCSCoN – 4. juni, 2011 klokken 18.30 – 19.30. Tordenskiold pub, Oslo

Totalt 20 stemmeberettigede.

Styremøtet fulgte oppsatt agenda. På slutten av møtet ble æresgjest Terry Conroy sammen med fru Susan Conroy presentert. Terry Conroy delte ut prisen til årest spiller med fyldig begrunnelse, og hadde i tillegg et interessant innlegg omkring karrieren i Stoke City.

Dagsorden:

De fremmøtte ble ønsket velkommen. Det ble gitt en kort orientering om årsmøtet og øvrig program for kvelden.

1.      Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Alle fremmøtte ble vedtatt stemmeberettigede

2.      Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll: Svein Moen og Henning Tell.

  1. Styrets årsberetning

Årsberetningen ble delt ut til de som ikke hadde med eget eksemplar. Det ble avsatt noe tid for den enkelte å lese gjennom beretningen. Hovedpunktene i årsberetningen ble deretter gjennomgått punkt for punkt av styreleder.

Årsmøtet var i hovedsak svært tilfreds med innholdet i beretningen og gav styret honnør for gjennomført arbeid inneværende år.

Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

  1. Regnskap 2010/2011

Økonomiansvarlig gjennomgikk regnskapet som viser et sluttresultat med kr. 84.021. Viktigste årsaker til resultatet er høyere medlemstall enn budsjettert samt overføring av kr. 70.000 fra forrige regnskapsår.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2010/2011.

5.      Fastsettelse av kontingent 2011/2012

Styret la fram to saker vedrørende kontingent 2011/2012;

5.a. Forslag om endret aldersgrense for barn. For øvrig uforandrede satser.

5.b. Utredning av familiekontingent.

Vedtak pkt. 5.a: Satsene for 2011/2012 ble vedtatt som følger

·         voksen: 300,-

·         barn under 18 år: 100,-

·         medlem utland: 400,-.

Vedtak pkt. 5.b: Styret utreder familiekontingent, for eksempel for inntil 5 personer på samme bostedsadresse – prisantydning kroner 500,- Alle får medlemskort, men en utgave av PN sendes til familiemedlemsadressen. Styret vil vurdere praktisk håndtering og forholdet til øvrige satser. Styret informerer nærmere om dette før kontingentutsendelse til høsten.

  1. Budsjett 2011/2012

Økonomiansvarlig gjennomgikk budsjettforslaget som har et resultatanslag på kr. 71.200 inkl. overføringer fra forrige regnskapsår med kr. 84.000. Det budsjetteres med kr. 150.000 i medlemskontingent tilsvarende 500 fullt betalende medlemmer. Vesentligste kostnader for driften er utgivelse og utsendelse av Potters News samt sesongkort. Budsjettet gir økonomisk handlingsrom for utvikling av WEB siden samt investering i noe teknisk utstyr.  

Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjettet, og gav samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor rammen, dersom styret finner det nødvendig.

7.      Valg

På årsmøtet 2010 ble samtlige styremedlemmer og varamedlemmer valgt for to år, men årsmøtet ønsket samtidig at styrets medlemmer skulle variere i funksjonsperiode.

Runar Kvernen (leder), Svein Nilsen + varamedlem Bjørn Rune Lerbak er ikke på valg, men sitter ut perioden 2011/2012.

Styremedlemmene Richard Prestegård (nestleder), Morten Tveter, Knut Ole Rosted og varamedlem Espen Endal trakk seg etter eget ønske, men stilte seg til disposisjon for gjenvalg for to år.

Vedtak: Richard Prestegård, Morten Tveter, Knut Ole Rosted og varamedlem Espen Endal ble enstemmig valgt inn i styret for to nye år.

Styret for 2011/2012 i SCSCoN har etter dette følgende sammensetting:

Runar Kvernen (leder) (gjenstår 1 år av styreperioden), Richard Prestegård (nestleder) (2 år), Svein Nilsen (1år),  Morten Tveter (2 år), Knut Ole Rosted (2 år). Varamedlem Bjørn Rune Lerbak (1 år) og Espen Endal (2 år)

  1. Priser og utmerkelser

Årets supportere: Sylvelin Vatne og Otto Nilsen

Årets Stoke-spiller i Supportercupen: Henning Tell (presentert av Terry Conroy)

Årets spiller SCFC: Robert Huth

Æresgjest: Susan og Terry Conroy

Æresmedlem: Gunnar Hansen

Samtlige utmerkelser fikk full oppslutning og stor applaus på årsmøtet. Gratulerer!

 

Oslo 6.juni 2011

Knut Ole Rosted                                           Henning Tell                                      Svein Moen

Referent                                                         for årsmøtet                                       for årsmøte

(sign.)                                                             (sign.)                                                 (sign.)

 

 

Runar Kvernen, Richard Prestegård, Svein Nilsen, Morten Tveter, Knut Ole Rosted, Gunnar Hansen, Odd Arne Thingnes, Per Erik Arstad, Per Gunnar Disch, Simon Disch, Snorre Felldal, Bjørn Trygve Johannessen, Inge Løvåsen, Svein Moen, Rolf Ingvar Sonerfors, Henning Tell, Tom Uthus, Rune Øyen, Eirik Gulbrandsen, Per Gunnar Torkildsen