Protokoll 2012

Opprettet: ons 02.06.2021 10:05 av Fortunaweb AS
ÅRSMØTE 2012 - PROTOKOLL

 

Årsmøte SCSCoN – 2. juni, 2012 klokken 18.15 – 19.15. Tordenskiold pub, Oslo
1.      Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete
 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjent.  Antall stemmeberettigete: 27 (da møtet ble satt var det 24 stemmeberettiget, men antallet økte til 27).

 

2.      Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent.

 

Forslag til vedtak: Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll: Svein Moen og Odd Arne Thingnes

 

  1. Styrets årsberetning. Lagt ut på nett på forhånd, kort muntlig sammendrag på årsmøtet.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

 

  1. Forslag til årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene innen fristen. Fra styret: Orientering om New Supporters Council. 

 

Forslag til vedtak – inkludert vedtektsendring av paragraf 1 (understreket): Årsmøtet tar orienteringen om Supporters Council og Stoke City Supporters Branch til etterretning, og støtter at supporterklubben blir med i denne sammenslutningen. Årsmøtet stiller seg bak at SCSCoN om nødvendig må bytte ut egen logo med den som følger med medlemskap i Supporters Council, – og at SCSCoN nye navn kan bli Stoke City Supporters Branch - Norway. Styret gis i oppgave å følge opp dette – og iverksette nødvendige endringer.

 

Skifte av navn vil være en vedtektsendring, og må vedtas med 2/3 flertall av to årsmøter før endringen er endelig, jmfr paragraf 6 i vedtektene. Årsmøtet mener likevel at endringen - med dette forbeholdet – kan tas i bruk fra årsmøtet 2. juni 2012.  

 

Fra styret: Tilføyelse til paragraf 8 i vedtektene, stemmerett på årsmøtet.

 

Forslag til vedtak – inkludert vedtektsendring av paragraf 8: Opprinnelig paragraf med tilføyelse (understreket):  Stemmegivning. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig. Medlemmer må ha vært betalende medlemmer i minst tre måneder for å ha stemmerett.  

 

Tilføyelsen vil være en vedtektsendring som må vedtas med 2/3 flertall over to årsmøter for å kunne tre i kraft, jmfr paragraf 6 i vedtektene.   

 

  1. Regnskap 2011/2012

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2011/2012

 

6.      Fastsettelse av kontingent 2012/2013

 

Forslag til vedtak:

·         voksen: 300,-

·         barn under 18 år: 100,-

·         medlem utland: 400,-

·         familiemedlemsskap: 500,-

 

  1. Budsjett 2012/2013

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2012/2013, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

 

8.      Valg

 

Vedtak: Runar Kvernen ble gjenvalgt som leder for to nye år. Svein Nilsen ble gjenvalgt som økonomiansvarlig for to nye år. Bjørn Rune Lerbak ble gjenvalgt som varamedlem i styret for to nye år.

 

Styret for 2012/2013 i SCSCoN har etter dette følgende sammensetting:

 

Runar Kvernen (leder) (2 år),  Richard Prestegård (nestleder) (1 år), Svein Nilsen (2 år),  Morten Tveter (1 år), Knut Ole Rosted (1 år). Varamedlem Bjørn Rune Lerbak (2 år) og Espen Endal (1 år)

 

  1. Priser og utmerkelser

 

Årets supportere: Svein Moen

Årets Stoke-spiller i Supportercupen: Richard Prestegård

Årets spiller SCFC: Peter Crouch

 

Samtlige utmerkelser fikk full oppslutning og stor applaus på årsmøtet. Gratulerer!

Oslo 04. juni 2012

Knut Ole Rosted                               Svein Moen                                        Odd Arne Thingnes

Referent                                             for årsmøtet                                       for årsmøte