Protokoll 2013

Opprettet: ons 02.06.2021 10:07 av Fortunaweb AS

ÅRSMØTE 2013 - PROTOKOLL

 

Årsmøte Stoke City Supporters Branch Norway 19.mai 2013 kl. 15-00 – 16.00. Tordenskiold pub, Oslo

 

1. Godkjenning av innkalling og antall stemmeberettigete

Forslag til vedtak:Innkallingen godkjent. Antall stemmeberettigete: 19.

2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen sammen med referent.

Forslag til vedtak:Møteleder: Morten Tveter. Referent: Knut Ole Rosted. Signering av protokoll: Henning Tell og Odd Arne Thingnes

3. Styrets årsberetning. Legges ut på nett på forhånd, eksemplarer tilgjengelig på papir for Årsmøtet, som får kort muntlig sammendrag.

Forslag til vedtak:Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

4. Forslag til Årsmøtet: Ingen innsendte forslag fra medlemmene.

Fra styret: Vedtak på årsmøte nummer to om logo - og endring av navn.

Forslag til vedtak/ vedtektsendring av paragraf 1.Årsmøtet 2012 vedtok at supporterklubben ble med i Supporters Council i England, og at dette høyst sannsynlig ville medføre at det måtte utarbeides ny logo i tråd med Stoke Citys retningslinjer. Videre at nytt navn på supporterklubben ble Stoke City Supporters Branch Norway. Begge deler er gjennomført i tråd med den fullmakten styret fikk av Årsmøtet.

Skifte av navn vil være en vedtektsendring, og må vedtas med 2/3 flertall av to årsmøter før endringen er endelig, jmfr paragraf 6 i vedtektene.

Styret foreslår derfor også på årsmøtet 2013 at navnet på supporterklubben i Norge skal være Stoke City Supporters Branch Norway. Et nytt vedtak om dette vil være en endelig endring.

Fra styret: Tilføyelse til paragraf 8 i vedtektene, stemmerett på årsmøtet.

Forslag til vedtak – inkludert vedtektsendring av paragraf 8:Opprinnelig paragraf med tilføyelse (understreket): Stemmegivning. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig. Medlemmer må ha vært betalende medlemmer i minst tre måneder for å ha stemmerett.

Tilføyelsen vil være en vedtektsendring som må vedtas med 2/3 flertall over to årsmøter for å kunne tre i kraft, jmfr paragraf 6 i vedtektene.

Styret foreslår dette på nytt på Årsmøtet 2013 - og et vedtak om dette vil være endelig.

5. Regnskap 2012/2013: Legges frem på Årsmøtet

Forslag til vedtak:Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012/2013

6. Fastsettelse av kontingent 2013/2014

Forslag til vedtak:Samme satser som for 2012/2013

• voksen: 300,-

• barn under 18 år: 100,-

• medlem utland: 400,-

• familiemedlemskap: 500,-

7. Budsjett 2013/2014

Forslag til vedtak:Årsmøtet vedtar budsjettet for 2013/2014, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere de enkelte postene innenfor en ansvarlig ramme til beste for medlemmene, dersom styret finner det nødvendig.

8. Valg: Ingen innsendte forslag fra medlemmene.

Forslag til vedtak:Richard Prestegård gjenvelges som nestleder for to nye år. Morten Tveter gjenvelges som styremedlem for to nye år. Knut Ole Rosted gjenvelges som styremedlem for to nye år. Espen Endal fratrer som vara etter eget ønske. Som nytt varamedlem foreslås Per Arstad, Oslo, for to år.

Oppgaver/funksjoner i styret fordeles av styret, men samtlige innvalgte har signalisert interesse for å videreføre sine nåværende oppgaver som webredaktør, redaktør PN og medlemsansvarlig.

Styret for 2013/2014 i SCSBN har etter dette følgende sammensetting:

Runar Kvernen (leder) (1 år), Richard Prestegård (nestleder) (2 år), Svein Nilsen (1 år), Morten Tveter (2 år), Knut Ole Rosted (2 år). Varamedlemmer Bjørn Rune Lerbak (1 år), Per Arstad (2 år)

9. Priser og utmerkelser, orientering til Årsmøtet:

Årets supporter: Jørgen Alfredsen

Årets spiller SCFC: Asmir Begovic

Årets spiller i Supportercupen: Svein Nilsen utnevner og deler ut pris til årets spiller etter de konsultasjoner han finner nødvendig under cupen.

Oslo 19.mai 2013

Knut Ole Rosted                                  Henning Tell                                        Odd Arne Thingnes

Referent                                             for årsmøtet                                       for årsmøtet