Protokoll 2018

Opprettet: ons 02.06.2021 10:12 av Fortunaweb AS

ÅRSMØTE Stoke City Supporters Branch Norway 2018

 

Tid og sted: Lørdag 28.april 2018 kl. 11:30. Tordenskiold pub

 

  1. Godkjenning av innkalling og opptelling antall stemmeberettigede. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen

Dagsorden ble godkjent

Antall stemmeberettigede: 17

Møteleder: Caroline Orby     Referent: Knut Ole Rosted

Signering av protokoll: Stein Lysfjord og Vegard Næss

 

2) Styrets årsberetning fremlegges

Årsmøtet tar beretningen til etterretning. 

  

3)  Forslag til årsmøtet:

Ingen innsendte forslag fra medlemmene eller styret. 

Årsmøtet tar dette til etterretning.  

 

4) Regnskap 2017-2018 fremlegges

Årsmøtet godkjenner regnskapet

 

5) Fastsettelse av kontingent 2018-2019

Årsmøtet vedtar at kontingenten forblir uendret.  Satsene for 2018/2019 blir da som følger:

Voksen: 350,- 

Familie: 580,-

Medlem under 20 år: 100,-

Medlem utland: 500,-

 

6) Budsjett 2018-2019 fremlegges

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018-2019, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere og eventuelt justere dette innenfor en ansvarlig ramme, dersom styret finner det nødvendig.

 

7) Valg til styret 

Årsmøtet vedtar fremlagte styresammensetning:

Runar Kvernen, gjenvelges som leder for to år.

Svein Nilsen gjenvelges som styremedlem og økonomiansvarlig for to år.

Rune Halvorsen gjenvelges som vara for to år. 

Ikke på valg: Caroline Orby (nestleder), Per Arstad og Rune Øyen (styremedlemmer). Vara: Karoline Rosted. 

Til orientering: Styret fordeler og organiserer ulike ansvarsområder og funksjoner internt i styret. Styret redegjorde i tillegg for følgende:

Det nedsettes en ressursgruppe for å sikre en enda mer løpende og målrettet rekruttering til verv og oppgaver i Supporterklubben de neste to årene. Gruppen rapporterer til styret, og har følgende sammensetning: Svein Nilsen (leder), Caroline Orby, Richard Prestegård. I tillegg Aleksander Hagen (vara). 

Årsmøtet tar saken til orientering. 

 

8) Priser og utmerkelser, fremlegges på Årsmøtet.

Hederspris: Kåre Nielsen

Hederspris: Nils Eivind Hansen

Årets supporter: Mina Finstad Berg

En ekstra oppmerksomhet gis til:

Sigurd Rosted: Årets norske spillende supporter

Henning Tell: Tidenes supporterkeeper

 

Prisene ble vedtatt med applaus, heder og ære!

 

 

Referent for årsmøtet: Knut Ole Rosted (sign.)

 

Signering av protokoll: Stein Lysfjord (sign.)    Vegard Næss (sign.)