Protokoll 2019

Opprettet: ons 02.06.2021 10:13 av Fortunaweb AS

Protokoll fra årsmøtet SCSBN 2019. Tordenskiold pub, Oslo. 27.04.2019 kl. 13:00 – 14:30

 

1) Godkjenning av innkalling og opptelling antall stemmeberettigede. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.

 

Vedtak:

Innkalling godkjent. 

Antall stemmeberettigede: 29

Møteleder: Caroline Orby

Referent: Knut Ole Rosted

Signering av protokoll: Terje Prestegård, Henning Tell

 

2) Styrets årsberetning fremlegges  

Vedtak: Årsmøtet tar beretningen til etterretning. 

 

3)  Forslag til årsmøtet:

Ingen innsendte forslag fra medlemmene eller styret. 

Vedtak: Årsmøtet tar dette til etterretning.  

 

4) Regnskap 2018-2019 fremlegges

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet

 

5) Fastsettelse av kontingent 2019-2020

Vedtak: Årsmøtet vedtar at kontingenten forblir uendret. 

 

Satsene for 2019/2020 blir da som følger:

Voksen: 350,- 

Familie: 580,-

Medlem under 20 år: 100,-

Medlem utland: 500,-

6) Budsjett 2019-2020 fremlegges

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for 2019/2020, og gir samtidig styret fullmakt til å omdisponere eller justere det innenfor en ansvarlig ramme, dersom styret finner det nødvendig.

7) Valg til styret 

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte styresammensetning:

Leder Runar Kvernen, ikke på valg.

Økonomiansvarlig og styremedlem Svein Nilsen, ikke på valg.  

Varamedlem Rune Halvorsen, ikke på valg.   

Gjenvalg: Styremedlem, Caroline Orby for to år.  

Gjenvalg: Styremedlem Rune Øyen, for to år.

Nytt styremedlem: Rune Nordvold, for to år.

Nytt varamedlem: Fredrikke Wongraven, for to år.  

Styremedlem Per Arstad og varamedlem Karoline Rosted ønsket ikke gjenvalg ved denne anledning.

Til orientering: Styret fordeler og organiserer ulike ansvarsområder og funksjoner internt i styret. Ved denne anledning bes det om at også funksjon som nestleder inngår i den fordelingen, jmfr vedtak.  

Ressursgruppe: En ressursgruppe for å sikre en enda mer løpende og målrettet rekruttering til verv og oppgaver i Supporterklubben ble nedsatt i forkant av forrige årsmøte.  Gruppen rapporterer til styret, og har hatt følgende sammensetning: Svein Nilsen (leder), Caroline Orby, Richard Prestegård og Aleksander Hagen (vara). Gruppen fortsetter sitt arbeid, og kan endres/suppleres av styret. 

Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering. 

8) Priser og utmerkelser, fremlegges på Årsmøtet.

Vedtak: Applaus, heder og ære...! Følgende priser ble delt ut i 2019:

Noble Award:

«We knight who we want, We knight who we want, We’re Stoke Norway, We knight Gordon Banks!

FOREVER OUR HERO

Sir Gordon Banks 1937 - 2019

Special Supporter of The Year: Sarah Martin, Tollgate

Hederspris: Jørn Vego

Tidenes supporterkeeper: Henning «Banks» Tell

Årets spiller: Jack Butland

Takk for innsatsen for denne gang: Per Arstad og Karoline Rosted

Signering av protokoll:

Terje Prestegård (sign.)                                                                                               Henning Tell (sign.)