Vedtekter SCSBN

Vedtekter SCSBN

Opprettet: ons 02.06.2021 10:22 av Fortunaweb AS

Vedtekter for Stoke City Supporters Branch Norway

§1 Navn. Stoke City Supporters Branch Norway

§2 Formål. Klubben skal jobbe for medlemmenes interesser vedtatt på årsmøtet. Klubbens formål er å fremme samholdet mellom supportere av Stoke City Football Club, formidle informasjon om Stoke City F.C., iverksette tiltak som er i medlemmenes interesse samt tilkjennegi vår støtte til Stoke City F.C.

§3 Medlemmer. Alle personer kan bli medlem av foreningen. Det er ingen aldersgrense for medlemskap, men stemmerett på Årsmøtet gis fra det året medlemmet fyller 15 år. Kontingenten betales for ett år av gangen og løper fra 1. August til 31. Juli det påfølgende året. Kontingentens størrelse fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra Styret. Som medlem har man rett til å delta på alle fellesarrangementer og man vil bli informert om Supporterklubbens drift via websider og evt. i medlemsblad. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten innen 14 dager etter purring så opphører medlemskapet. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap, men innbetalt kontingent vil da ikke bli returnert. Likeså kan et medlem utelukkes fra medlemskap dersom vedkommende oppfører seg i strid med Supporterklubbens vedtekter og/eller viser oppførsel som er usømmelig og uforenlig med Supporterklubbens formål. Utelukkelse av et medlem bestemmes av Styret, men kan ankes inn for Årsmøtet.

§4 Styret. Foreningens styre består av 5 medlemmer. Blant disse skal det velges en leder, en nestleder, en økonomiansvarlig og to ordinære styremedlemmer. I tillegg skal det velges 2 vararepresentanter. Styremedlem og vararepresentant velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmer som ønsker å foreslå medlemmer til styret, må meddele dette til foreningens sekretariat senest innen 30 dager før årsmøtet avholdes. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen. Medlemmer kan gjenvelges. Styremøte holdes når det bestemmes av styrets formann eller forlanges av minst 2 styremedlemmer. Til gyldig beslutning i styret kreves at minst 4 av styremedlemmene er til stede og at mer enn 50 % av de tilstedeværende gir sin tilslutning til vedtaket. Ved stemmelikhet skal formannens dobbeltstemme være avgjørende. Styret innkaller varamedlemmer til alle styremøtene, med tale- og forslagsrett. Varamedlem får stemmerett på styremøter ved forfall av en eller to styremedlemmer. Styret avgjør selv ved vanlig flertallsbeslutning om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet for avgjørelse. Styret oppfordres til å engasjere medlemmene i klubbens drift, også gjennom å nedsette/organisere arbeidsgrupper for web, arrangement, medlemsblad, reiser osv. Styret har en særskilt viktig oppgave med å vedlikeholde et oppdatert medlemsregister og å tilrettelegge for verving og innmelding i klubben. Årsmøtet avgjør størrelsen på styremedlemmenes og andre medlemmers evt. honorarer.

§5 Økonomi. Styret har ansvar for at klubben fører regnskap med de midler den forvalter.

§6 Årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer med minst 21 dagers varsel på klubbens nettsider og i evt. utgitte medlemsblader. Varselet skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles på årsmøtet. Det påligger det ordinære årsmøtet:

l. Å behandle styrets årsberetning.

2. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, samt anvendelse av årlig overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

3. Behandle budsjett fremlagt av styret.

4. Velge styre samt fastsette styrets honorar.

5. Velge revisor når dette er nødvendig etter loven og fastsette revisors honorar.

6. Årsmøtet fastsetter, etter forslag fra styret, årskontingenten.

7. Å behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme). Vedtektsendring kan bare besluttes ved vedtak med 2/3 stemmeflertall i 2 etterfølgende årsmøter. Forslag til vedtektsendring må være kunngjort for medlemmene i innkallingen.

§7 Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært foreningsmøte (årsmøte) avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 30 medlemmer, som har vært medlem i minst 3 måneder, ved skriftlig krav til styret. Det sammenkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§8 Stemmegivning. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig. Medlemmer må ha vært betalende medlemmer i minst tre måneder for å ha stemmerett.

§9 Oppløsning av klubben. Oppløsning av foreningen kan besluttes av årsmøtet. Slik beslutning må fattes med minst 2/3 flertall, eller ved vanlig flertall på to årsmøter (ordinære eller ekstraordinære)etter hverandre.

Vedtekter vedtatt på årsmøtet juni 2010, og oppdatert 19.mai 2013

Runar Kvernen, Richard Prestegård, Svein Nilsen, Morten Tveter, Knut Ole Rosted